Et alternativ, der ikke er undersøgt


er beskrevet i pjecen: "Biogas og gylleseparering - en god kombination"
I landbruget og i samfundet omkring os er der stor interesse for teknologiske løsninger på nogle af de problemer, som produktion og anvendelse af husdyrgødning medfører. Eksempler på problemer, som søges løst ved hjælp af teknologien, er ammoniakfordampning, nitratudvaskning, fosforoverskud, harmoniproblemer og lugtgener. Separering af gylle i et separeringsanlæg er en teknologi, som de senere år har opnået meget opmærksomhed, men separering vinder kun langsomt indpas, og der separeres under 1 pct. af al gylle i Danmark. Ofte vælger man at kombinere gylleseparering og biogas, og det findes der en række gode grunde til.
Aktuelt bliver biogas nævnt som et god mulighed for landbruget til at hjælpe med til at mindske CO2-udledningen.

Læs mere om pjecen her:Dansk Landbrugsrådgivning - Landscentret
Intet alternativ undersøgt!
I strid med Lov om udvidelse af husdyrbrug har byrådet undladt at undersøge virkningen af at behandle gyllen. I tilladelsen (klik her) kan man læse, at rensning ikke vil have nogen effekt, men tværtimod indebære en større risiko for forurening!

Det svarer stort set til, at Gribskov uden at undersøge sagen valgte at nedlægge kommunens renseanlæg med den begrundelse, at de udgør en risiko for miljøet!
Nu er lukning af renseanlæg jo heldigvis ikke på byrådets dagsorden.

Trecifret millionbeløb
Tværtimod planlægger byrådet at bruge et trecifret millionbeløb på at kloakere Sandet. Den investering vil dog kun fjerne en lille brøkdel af den forurening, som byrådet tillader fra Krigsagervej - imod borgernes ønske og fuldstændig omkostningsfrit for svinefabrikken.
Naturligvis er der mulighed for at få afprøvet klogskaben og lovligheden af byrådets beslutning.
Det sker i Miljøklagenævnet.